Ekologická stopa: Ostrovy udržateľnosti

Ekodediny a ekokomunity

Aj v krajinách, ktorých ekologické stopy vysoko prekračujú biokapacitu Zeme, existujú iniciatívy, ktoré sa snažia poukázať na to, ako tento negatívny jav zmeniť. Ekodediny sú sídla, ktorých cieľom je byť modelom trvalo udržateľného fungovania spoločnosti. Predvádzajú systémový prístup k riešeniu ekonomických, ekologických a sociálnych problémov súčasne so zvyšením celkovej kvality života jednotlivcov. Vznikajú buď obnovou zanikajúcich dedín, alebo ako projekty „na zelenej lúke“.  Na rozdiel od bežných dedín sú to umelo vytvorené spoločenstvá niekoľkých desiatok ľudí, ktorí do veľkej miery spolupracujú pri zabezpečovaní svojich životných potrieb.


Kruh znázorňujúci holistický prístup v ekodedinách

Ekodediny a iniciatív k nim smerujúcich, je v Európe niekoľko desiatok (databázu, ktorá zahrňuje mnohé z nich nájdete napr. na www.gen-europe.org ). Sú veľmi rôznorodé, v rozličných štádiách vývoja a s vlastnými prioritami. Najpokročilejšie z nich sú plnohodnotnými sídlami so stovkami obyvateľov, vysokou mierou energetickej a potravinovej sebestačnosti, inovatívnymi mechanizmami rozhodovania a riešenia konfliktov, s vlastnými firmami, školami a obchodmi, sú centrami kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Ekodediny sú inkubátormi nových inovatívnych postupov v energetike, stavebníctve, poľnohospodárstve, ekonomike, školstve, politike – čiže vo všetkých oblastiach spoločnosti. Každý projekt je osobitý a má svoje špecifiká.

Mnohé z nich sú združené v rámci medzinárodnej siete „Global Ecovillage Network“ (GEN). Cieľom GENu je podporovať  výmenu skúseností a informácií medzi nimi, podporovať spoluprácu a šíriť ideu ekodedín v spoločnosti. Pripravuje množstvo seminárov, vzdelávacích programov, vydáva časopisy a knihy, publikuje informácie a databázy na internete.

Ekologická stopa ekodedín

Po vzniku koncepcie ekologickej a uhlíkovej stopy si niekoľko ekodedín nechalo vypracovať štúdie o svojej spotrebe zdrojov. Škótska ekodedina Findhorn, anglický BedZed, aj americká Ithaca dosiahli v porovnaní s národným priemerom polovičnú veľkosť ekologickej stopy.


Graf: Výsledok nemeckého prieskum tvorby emisií CO2 v rôznych alternatívnych spoločenstvách[1]

Nemecký prieskum uskutočnený univerzitou v Kasseli sa zameral na prepočet emisií CO2 v troch nemeckých alternatívnych spoločenstvách. Najlepší výsledok dosiahla ekodedina Sieben Linden – projekt, ktorý je známy aj priekopníctvom v oblasti využitia slamených balíkov ako stavebného materiálu. Práve vďaka extrémne nízkym nákladom na zabezpečenie bývania mali o 72% nižšiu ekostopu, ako bol nemecký priemer. Zaujímavý je aj fakt, že vyhranene ľavicová Komúna Niederkaufungen mala tiež relatívne malú ekostopu, aj keď v tom čase environmentálne záležitosti neboli jej prioritou. Bolo to vďaka vysokej miere zdieľania a spolupráce medzi 80-imi členmi komúny. Poukázali tak na dôležitý fakt, že jedným z dôvodov nadmernej spotreby je vysoká miera individualizmu v spoločnosti.

Ako však z uvedeného grafu vyplýva, ani jedno zo skúmaných spoločenstiev sa nedostalo na hranicu trvalej udržateľnosti z pohľadu emisií CO2. Prieskum odhalil, že je to najmä kvôli nákladom na mobilitu a zabezpečovanie potravín. Aby bola komunita potravinovo sebestačná, potrebuje dosiahnuť určitú veľkosť. Podobne je to aj s nákladmi na dopravu – tie rastú napríklad aj v prípade, keď miestni ľudia nemajú prácu v komunite a musia za ňou dochádzať, alebo v prípade, že musia voziť deti do škôl v okolitých dedinách, či mestách.

Progresívne trendy v mestách a obciach

Ak by si stratégiu znižovania ekologickej stopy osvojili väčšie obce, či mestá, mali by ešte väčší potenciál na dosiahnutie trvalo udržateľnej úrovne pri vysokej kvalite života. Príkladom môže byť novozélandské mestečko Kaikoura. Táto turistami hojne navštevovaná lokalita v snahe o zachovanie atraktívneho prostredia podnikla viacero krokov na ochranu prírody – redukuje a v rastúcej miere triedi odpad, zmenšuje množstvo vyprodukovaných emisií a škodlivín, rozširuje chránené oblasti.  Aj vďaka tomu Kaikoora získala ako prvá na svete certifikát „Green Globe“, ktorý udeľuje Svetová rada pre turistiku a cestovanie (The World Travel and Tourism Council) na základe kritérií stanovených Agendou 21.

Rozširuje sa aj hnutie „Transition Initiatives“ – Iniciatívy premeny. Filozofia tejto iniciatívy je založená na fakte, že mestá a obce treba zbaviť závislosti na fosílnych palivách, a to najmä z dôvodu ich možného nedostatku v blízkej budúcnosti. Súčasne takto chcú riešiť problém nadmerných emisií skleníkových plynov. Dosiahnuť to chcú podporou lokálnej ekonomiky – miestnych farmárov a podnikateľov, rozširovaním verejnej dopravy, propagáciou životného štýlu, ktorý nie je založený na konzume. Využívajú pri tom rôzne nástroje, vrátane ekonomických – anglické mestečko Totnes, či austrálske Maleny si zaviedli vlastnú menovú jednotku. Toto hnutie je najrozšírenejšie vo Veľkej Británii, zapojilo sa tam do neho už niekoľko desiatok miest a obcí.